015/871-108 info@geopremerms.com
07:00-17:00

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

Све врсте геодетских услуга за правна и физичка лица

ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Пројектовање и изградња свих врста објеката високоградње

ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Озакоњење бесправно изграђених објеката – израда потребне документације

ПРОФЕСИОНАЛНО ВРШЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА

( вршимо све врсте геодетских услуга, издвајамо: )

ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА

Елаборат геодетских радова, који је саставни део извештаја о затеченом стању објекта израђује се у складу са прописима о државном премеру и катастру.

ОБНОВА ГРАНИЦА - ОМЕЂАВАЊЕ

Обнављање граница парцеле (омеђавање) је обележавање граничних тачака парцеле на терену прописаним белегама, према подацима из катастра.

ИСКОЛЧАВАЊЕ ТЕМЕЉА

На основу услова из локацијске дозволе и пројектне документације врши се обележавање регулационе и грађевинске линије, тачке осовине темеља…

ПАРЦЕЛАЦИЈА

Парцелација се врши када инвеститор од једне парцеле жели да формира две или више парцела због изградње објеката…

ПРАЋЕЊЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Приликом извођења грађевинских радова (изградња објеката, саобраћајница, водова…) потребно је током изградње пратити радове.

ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА

Пре почетка израде пројекта потребни је извршити снимање терена и урадити геодетску подлогу која ће служити за пројектовање.

ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА

ОЗАКОНИТЕ ВАШ ОБЈЕКАТ БРЗО ЛАКО И ПОВОЉНО…

Елаборат геодетских радова

је саставни део извештаја о затеченом стању објекта израђује се у складу са прописима о државном премеру и катастру.
За објекте који су проведени у графичкој бази катастра непокретности, уместо елабората геодетских радова доставља се копија плана са уписаном висином слемена…

Извештај о затеченом стању

објекта се израђује за потребе озакоњења објекта. Садржина извештаја о затеченом стању објекта за потребе озакоњења објекта зависи од класе, површине, намене и начина коришћења објекта и има садржину прописану законом.

О НАМА

Биро за геодезију и пројектовање ГЕО ПРЕМЕР МС је посвећен квалитету услуга кроз озбиљан приступ раду, дугогодишње професионално искуство и фокусирање на потребе клијената. Опремљени смо технологијом која је данашњим професионалцима неопходна за извођење прецизних геодетских радова.

Наше услуге укључују: све врсте радова у инзињерској геодезији.укњижење зграда и станова, геодетско снимање терена ради израде катастарско топографског плана, ситуационог плана, геодетског снимка, геодетско снимање водова, обележавање на терену пројектованих зграда, саобраћајница, водова, пренос апсолутних кота, праћење слегања објеката,идентификацију парцела, увођење у посед парцела, омеђавање парцела, деоба парцела, формирање грађевинских парцела, геодетско снимање зграда ради легализације, техничког прегледа и употребне дозволе, савети око укњижбе права на непокретностима (земљиште, зграде, станови и др.).

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

преузимање потребних образаца за подношењењ захтева у служби за катастар непокретности и одељењу за планирање и изградњу и све о процедури за добијање грађевинске дозволе…

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА!

Наш циљ је да Вам омогућимо квалитетне услуге одржавања, очувања и повећања вредности Ваше зграде. Препустите одговорност нама! Закључите уговор о поверавању послова професионалног управљања између Ваше стамбене заједнице и организатора професионалног управљања

 

КОНТАКТИРАЈТЕ НАШ СТРУЧНИ ТИМ!

За сва питања, предлоге наш тим вам стоји на располагању.