015/871-108 info@geopremerms.com
07:00-17:00
Page

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

У могућности смо да вам понудимо следеће услуге из области геодезије:

ОЗАКОЊЕЊЕ - ЛЕГАЛИЗАЦИЈА

 • Eлаборат геодетских радова изведеног објекта

  Eлаборат геодетских радова изведеног објекта је саставни део извештаја о затеченом стању и израђује се за потребе прокњижбе објекта у катастру непокретности након завршеног поступка озакоњења.

 • Елаборат геодетских радова за посебне делове објекта

  Елаборат геодетских радова за посебне делове објекта се израђује када у стамбеном објекту постоји више стамбених независних јединица.

 • Елаборат геодетских радова за изведене инсталације

  Елаборат геодетских радова за изведене инсталације се ирађује када је потребно озаконити вод (електро, гасовод, водовод) и након извршеног поступка озакоњењеа вод се на основу елабората уцртава у катастар.

ПАРЦЕЛЕ

 • Обнављање граница парцеле - омеђавање

  Обнова граница катастарске парцеле -омеђавање  је поступак обнављања међних тачака катастарске парцеле, на основу података из катастра.

 • Парцелација

  Парцелација је геодетска радња којом се на једној катастарској парцели образује већи број грађевинских парцела, на начин и под условима утврђеним законом и урбанистичким пројектом.

 • Идентификација парцеле

  Идентификација парцеле се врши када странка зна на терену где се налази а не зна број парцеле или зна број парцеле али не зна где је парцела на терену.

 • Деоба катастарске парцеле

  Деоба парцеле се врши када постоји потреба да се нека парцела подели на два  или више делова.

 • Исправка граница парцеле

  Исправка граница парцеле се врши на парцелама у грађевинском подручју за коју се прибљвља сагасност од управе надлежне за послове урбанизма.

 • Исправка граница парцеле

  Исправка граница парцеле се врши на парцелама у грађевинском подручју за коју се прибљвља сагасност од управе надлежне за послове урбанизма.

 • Спајање катастарских парцела

  Спајање катастарских парцела се врши када је од више парцела потребно формирати једну (за парцеле у грађевинском подручју потребно је прибавити сагласност урбанизма.

 • Интерна деоба - начин коришћења

  Интерна деоба – начин коришћења врши се када није могуће извршити деобу парцеле или парцелацију а на парцели постоји више сувласника.

 • Рачунање кубатура земљишта

  Рачунање кубатура земљишта се врши када је потребно изачунати количину ископа или насипа.

ВОДОВИ

 • Снимање подземних водова

  Снимање подземних водова се врши када вод (електро, гасовод, канализација…) није евидентиран у катастру водова.

 • Снимање надземних водова

  Снимање пнадземних водова се врши када вод који се налази изнад земље (електро, телеком…) није евидентиран у катастру водова.

 • Исколчавање - обележавање водова

  Обележавање водова на терену врши се на основу документације које се налази у пројекту за извођење.

ПЛАНОВИ

 • Катастарско-топографски план

  Катастарско-топографски план садржи положајни и висински приказ терена, положај свих објеката и пратеће инфраструктуре, као и званичне границе катастарских парцела.

 • Геодетски снимак

  Геодетски снимак је документ који графички приказује постојећу ситуацију објекта и терена око објекта.

 • Топографски план

  Тиопографски план садржи положајни и висински приказ терена, положај свих објеката и пратеће инфраструктуре али без података о катастарским парцелама.

 • Геодетске подлоге за пројектовање

  Геодетске подлоге за пројектовање је топографски приказ с уклопљеним катастарским планом израђене у одговарајућој размери.

ОБЈЕКТИ

 • Исколчавање објеката

  Исколчавање – обележавање објекта (темеља) на терену обично врши се на основу документације које се налази у пројекту за извођење.

 • Контрола темеља

  Контрола темеља је  поступак утврђивање позиције изведеног стања темеља са позицијом и димензијама у пројектној документацији .

 • Снимање (укњижба) објеката

  Снимање (укњижба) објеката се врши када објекат нли део објекта није уписан у катастру непокрености.

 • Етажирање објеката

  Етажирати се могу породичне зграде са 2 и више етажних јединица као и веће или велике стамбене зграде са стотинама етажних јединица.

 • Мерење удаљености објеката од образовних установа

  Мерење удаљености објеката од образовних установа се врши за потребе добијања потврде која је неопходна за отварање пословног простора у којем се приређују игре на срећу.

ОСТАЛО

 • Вештачење у области геодезије

 • Пренос власништва

 • Саветовање

 • Фотокопирање

 • Штампање

 • Плотовање

НЕКОЛИКО РАЗЛОГА ЗАШТО ДА СЕ ОПРЕДЕЛИТЕ ЗА НАС:
 • ПРОФЕСИОНАЛНОСТ

 • САРДАЊА

 • КОНКУРЕНТНЕ ЦЕНЕ

 • КВАЛИТЕТ

КАТАСТАРСКО-ТОПОГР. ПЛАН

kat-top plan

ОМЕЂАВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ

skica-omedjavanja-parcele

ИСПРАВКА ГРАНИЦА

ispravka-granica

ИСПИТИВАЊЕ ВЕРТИКАЛНОСТИ

ispitivanje-vertikalnosti

КАТАСТАРСКО-ТОПОГР. ПЛАН

kat-top-plan-1

КОНТРОЛА ТЕМЕЉА

kontrola temelja-1

СИТУАЦИОНИ ПЛАН

situacioni-plan

КАТАСТАРСКО-ТОПОГР. ПЛАН

kat-top-plan-most

ПРАЋЕЊЕ СЛЕГАЊА ОБЈЕКТА

Skica polozaja repera sa tabelom sleganja-1

СНИМАЊЕ ОБЈЕКТА

snimanje-objekta