015/871-108 info@geopremerms.com
07:00-17:00
Page

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА - ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА

ГЕО ПРЕМЕР МС – ВАШ ПАРТНЕР У ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА

ШТА ЈЕ МОГУЋЕ ОЗАКОНИТИ

Предмет озакоњења је објекат за који је поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката, до 29. јануара 2014. године.

ШТА НИЈЕ МОГУЋЕ ОЗАКОНИТИ

Предмет озакоњења не може бити објекат:
изграђен, односно реконструисан на земљишту неповољном за грађење (клизишта, мочварно тло и сл.)

ТРОШКОВИ ОЗАКОЊЕЊА

Елаборат геодетских радова,
извештај о затеченом стању
доказ о уплати таксе.

* Власници незаконито изграђених објеката не могу поднети захтев за озакоњење као што је то био случај у ранијим легализадијама али могу писменим обавестити грађевинску инспекцију да имају незаконито изграђени објекат или да сачекају да инспекција попише објекат.

ПОПИС ОБЈЕКАТА

Попис незаконито изграђених објеката врши се према програму пописа по зонама, односно целинама, који на предлог грађевинске инспекције доноси начелник општинске, односно градске управе.

По завршетку пописа незаконито изграђених објеката из једне зоне, односно целине, надлежни грађевински инспектор доноси појединачна решења о рушењу објекта, за све незаконито изграђене објекте који су на попису.

Решење о рушењу објекта доноси грађевински инспектор у року од седам дана од дана евидентирања и у року од три дана га доставља органу надлежном за издавање решења о озакоњењу.

Решење се неће извршавати до правноснажног окончања поступка озакоњења.

По добијању решења надлежни орган по службеној дужности покреће поступак озакоњења.

Објекти за које буде утврђено да не постоје, односно нису видљиви на сателитском снимку из 2015 године нису предмет озакоњења и надлежни грађевински инспектор за те објекте доноси решење о рушењу, које је извршно даном доношења.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ

У циљу утврђивања могућности озакоњења прибавља се:

-извештај о затеченом стању објекта
-елаборат геодетских радова
-доказ о уплати таксе за озакоњење

ИЗВЕШТАЈ О ЗАТЕЧЕНОМ СТАЊУ

Извештај о затеченом стању објекта се израђује за потребе озакоњења објекта.

Садржина извештаја о затеченом стању објекта за потребе озакоњења објекта зависи од класе, површине, намене и начина коришћења објекта и има садржину прописанузаконом.

За објекте за које се у складу са законом којим се уређује заштита од пожара прибавља сагласност Министарства унутрашњих послова на пројектну документацију, поред извештаја о затеченом стању објекта прилаже се пројекат за извођење радова са сагласношћу органа надлежног за послове заштите од пожара.

Извештај о затеченом стању објекта израђује привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник, који су уписани у одговарајући регистар.

ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА

Елаборат геодетских радова, који је саставни део извештаја о затеченом стању објекта израђује се у складу са прописима о државном премеру и катастру.

За објекте који су проведени у графичкој бази катастра непокретности, уместо елабората геодетских радова доставља се копија плана са уписаном висином слемена, оверена од стране овлашћене геодетске организације.

Када је предмет озакоњења зграда која се састоји од посебних физичких делова, елаборат се израђује за зграду и све посебне физичке делове зграде.

ОБЈЕКТИ У ГРУБИМ РАДОВИМА

Незаконито изграђени објекти, на којима су изведени груби грађевински радови са формираним конструктивним склопом (објекат поседује носеће елементе: темељ, армирано бетонске или челичне стубове са гредама, односно армирано бетонске таванице, кровну конструкцију), али на којима није постављена спољна столарија, нису изведени разводи унутрашњих инсталација, ни завршни радови (фасадерски, подополагачки, столарски и сл.), могу бити предмет озакоњења.

УПИС ПРАВА СВОЈИНЕ

Даном правноснажности решења о озакоњењу стичу се услови за упис права својине у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима, односно за одговарајући упис у катастар водова.

Надлежни орган по службеној дужности доставља елаборат геодетских радова и примерак правноснажног решења о озакоњењу органу надлежном за послове државног премера и катастра, у року од три дана од дана правноснажности решења о озакоњењу. Орган надлежан за послове државног премера и катастра доноси решење о кућном броју и врши упис права својине на објекту, односно посебним деловима објекта.

За упис права својине по основу озакоњења не плаћа се такса као ни такса за књижење објекта.

ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ

Објекат за који се води поступак озакоњења може привремено, до правоснажног окончања поступка озакоњења, бити прикључен на електроенергетску, гасну и мрежу електронских комуникација или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију, у складу са условима из одобрења за прикључење.

Ако објекат не буде озакоњен у складу са овим законом, грађевински инспектор је дужан да без одлагања, а најкасније у року од три дана по добијању акта примерак тог акта достави јавном предузећу, јавном комуналном предузећу, привредном друштву или предузетнику које је привремено прикључило објекат на своју мрежу, односно инфраструктуру.

Јавно предузеће, јавно комунално предузеће, привредно друштво или предузетник дужно је да у року од 30 дана од пријема акта искључи објекат са мреже односно инфраструктуре на коју је привремено прикључен.

РУШЕЊЕ ОБЈЕКТА

По правноснажном окончању поступка којим се врши озакоњење незаконито изграђеног објекта, грађевински инспектор доноси закључак о обустави поступка извршења решења.

Правноснажним окончањем поступка којим се одбацује или одбија захтев за озакоњење, стичу се услови за рушење незаконито изграђеног објекта, односно његовог дела.

Правноснажни акт надлежни орган доставља грађевинској инспекцији у року од три дана од правноснажности акта.

Грађевински инспектор је дужан да одмах по пријему акта а најкасније у року од три дана, донесе решење о рушењу незаконито изграђеног објекта, односно дела објекта, ако такво решење није донето. Када се ради о објекту за који није могуће извршити решење о рушењу, грађевински инспектор је дужан да ту чињеницу констатује у решењу о рушењу.

Решење грађевински инспектор доставља органу надлежном за послове државног премера и катастра и надлежном органу локалне пореске администрације, у року од три дана од дана доношења решења.

По добијању решења орган надлежан за послове државног премера и катастра уписује забележбу забране отуђења.