015/871-108 info@geopremerms.com
07:00-17:00
Page

ТРОШКОВИ ОЗАКОЊЕЊА

ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА

Елаборат геодетских радова, који је саставни део извештаја о затеченом стању објекта и цена се формира на основу површине основе објекта.

За све информације о цени елабората геодетских радова позовите нас на телефоне:

015/871-108, 065/8119475, 064/3510679 или путем електронске поште: info@geopremerms.com

ИЗВЕШТАЈ О ЗАТЕЧЕНОМ СТАЊУ

Садржина извештаја о затеченом стању објекта за потребе озакоњења објекта зависи од класе, површине, намене и начина коришћења објекта тако да се цена формира у зависности од величине објекта.

За све информације о цени извештаја о затеченом стању позовите нас на телефоне:

015/871-108, 065/8119475, 064/3510679 или путем електронске поште: info@geopremerms.com

ТАКСА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ

За све објекте у поступку озакоњења плаћа се такса за озакоњење, пре издавања решења о озакоњењу.

*5.000 динара за озакоњење породичног објекта или стана, корисне површине до 100м²,- помоћне и економске објекте, производне и складишне објекте,

*15.000 динара за стамбене објекте и станове корисне површине од 100м² до 200м²,

*20.000 динара за породичне стамбене објекте и станове корисне површине од 200м² до 300м²,

*50.000 динара за породичне стамбене објекте корисне површине преко 300м²

*250.000 динара за стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине до 500м² и комерцијалне објекте до 500м²,

*500.000 динара за стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине од 500м² до 1000м² и комерцијалне објекте од 500м² до 1000м²,

*1.000.000 динара за стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине од 1000м² до 1500м² и комерцијалне објекте од 1000м² до 1500м²,

3.000.000 динара за стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине преко 1500м² и комерцијалне објекте преко 1500м².

Таксу за озакоњење не плаћа власник незаконито изграђеног објекта који је намењен за становање подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства, који је лице са инвалидитетом, самохрани родитељ или корисник социјалне помоћи.

Када надлежни орган утврди да постоји могућност озакоњења, обавештава власника незаконито изграђеног објекта да у року од 15 дана од дана достављања обавештења плати таксу за озакоњење

Ако власник незаконито саграђеног објекта не достави доказ о плаћеној такси у року надлежни орган ће закључком одбацити захтев.

По достављању доказа да је плаћена такса за озакоњење, надлежни орган у року од осам дана издаје решење о озакоњењу.